კატალოგში ქართული ვაზის 81 ადგილობრივი ჯიშია შეტანილი

vazis jishebi

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2023 წლის ანგარიშის თანახმად, ეროვნულ კატალოგში შეტანილია ქართული ვაზის 81 ადგილობრივი ჯიში.

ამავე მონაცემებით, ვაზის საკოლექციო ნარგაობაში დაცულია ვაზის ადგილობრივი კულტურული ჯიშების და ველური ფორმების 1000-მდე ნიმუში; ვაზის ინტროდუცირებული 500-მდე ჯიში; ფილოქსერაგამძლე ვაზის 14 ჯიშ-კლონი; 

ეროვნულ კატალოგში შეტანილია 81 ქართული ვაზის ადგილობრივი ჯიში;

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განცხადებით, მიმდინარეობს ქართული ვაზის გენოფონდის დაცვის, ქართული და ინტროდიცირებული ჯიშების შესწავლა და ენოლოგიური პოტენციალის შეფასება, რის ფარგლებშიც 2023 წელს:

• გაგრძელდა ჯიღაურას საკოლექციო ბაზაზე საველე და ლაბორატორიულ პირობებში ნაკლებად ცნობილი ქართული ადგილობრივი ვაზის და ინტროდუცირებული ხეხილოვანი კულტურების ჯიშების 
გამოვლენა და სამეურნეო – ტექნოლოგიურ ბრუნვაში ჩართვა;

• თანამედროვე ჰარმონიზირებული საერთაშორისო ამპელოგრაფიული დესკრიპტორების გამოყენებით შესწავლილ იქნა კოლექციაში დაცული ქართული მცირედ გავრცელებული და იშვიათი, თეთრი 
და წითელყურძნიანი, სასუფრე და საღვინე მიმართულების ვაზის 50 ჯიში;

• განხორციელდა ფენოლოგიური დაკვირვება საკოლექციო ნაკვეთში არსებულ ვაზის ჯიშებზე;

• საკვლევი ჯიშები აღწერილ იქნა OIV -ის დესკრიპტორების შესაბამისად 50-მდე ნიშნის მიხედვით;

• მიღებული იქნა ორბელური ოჯალეშის სპონტანური მიკროფლორის ღვინის საფუარის ბიომასები;

• კვლევების მიზნით, მიღებულია 950 ლ მოცულობის წითელი და 1050 ლ მოცულობის თეთრი ღვინო

comersant.ge

Picture of travelnews.ge

travelnews.ge

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Print

გამოგვიწერე და მიიღე სიახლეები